ZOBOWIĄZANIA SZKOŁY

1.       Szkoła zobowiązuje się do zachęcania uczniów do nauki, dbania o ich rozwój językowy, nauczania języka naturalnego, powszechnie używanego oraz slangowego (jeśli uczeń/opiekun prawny ucznia sobie tego życzy), nauczania przy pomocy gier językowych, filmów i autentycznych dialogów oraz innych pomocy dydaktycznych.

2.       Szkoła zapewnia, że zajęcia prowadzone będą przez lektorów posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz stosowne przygotowanie do prowadzenia zajęć.

3.       Szkoła zapewnia nadzór metodyczny nad lektorami.

4.       Szkoła korzysta z materiałów dydaktycznych oraz gier językowych, niezbędnych do prowadzenia atrakcyjnych zajęć.

5.       Szkoła zobowiązuje się do wskazania oraz pomocy w zakupie odpowiedniego podręcznika dla każdego ucznia. Wybór może nastąpić na początku roku szkolnego lub w trakcie jego trwania (po zrealizowaniu poprzedniego podręcznika).

6.       Szkoła ma obowiązek do pozostawania w stałym kontakcie z rodzicem/opiekunem ucznia, informowania go o postępach w nauce.

7.       Szkoła dołoży wszelkich starań dla zapewnienia ciągłości zajęć w ustalonych terminach, zapewnienia zastępstwa w razie nieobecności lektora z powodu choroby bądź innych przyczyn osobistych.

8.       Szkoła ma obowiązek wystawienia na koniec roku zaświadczenia lub certyfikatu, określającego zdobyte umiejętności.

9.       Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia testu sprawdzającego poziom wiedzy uczniów na koniec każdego z semestrów. Wyniki testu będą opisane w raporcie do rodziców.

10.    Szkoła przygotowuje do egzaminów podstawowych (ósmoklasisty, matury), jak i również dodatkowych (Cambridge YLE, KET, PET, FCE, CAE) IELTS, TOEFL i inne testy językowe obowiązujące w kraju i za granicą.

 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1.     Rok szkolny w REGIPIO Language School trwa dwa semestry od 5 września 2022r. do 22 czerwca 2023r. zgodnie z terminarzem szkolnych zajęć lekcyjnych.

 Semestr I trwa od 5 września 2022r. do 10 lutego 2023r.

Semestr II trwa od 27 lutego 2023r. do 22 czerwca 2023r.

 

2.     W roku szkolnym 2022/2023 szkoła NIE pracuje w dniach:

 Październik: 31.10.22r.

Listopad: 1.11.22r.- Wszystkich Świętych.

Listopad: 11.11.22r.- Narodowe Święto Niepodległości (długi weekend).

Grudzień: 23-31.12.22r.- Przerwa Bożonarodzeniowa.

Styczeń: 06.01.23r.- Święto Trzech Króli.

Luty: 13.02-24.02.23r.- Ferie zimowe.

Kwiecień: 6-11.04.23r.- Przerwa Wielkanocna.

Maj: 01-03.05.23r.- Święto Pracy, Święto Konstytucji (długi weekend).

Czerwiec: 8-9.06.23r.- Boże Ciało (długi weekend).

 

OBOWIĄZKI UCZNIA/RODZICA/OPIEKUNA

1. Uczeń ma obowiązek wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy przed zajęciami.

2. Uczeń zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach lekcyjnych.

3. Uczeń zobowiązany jest do zakupu wskazanego przez lektora podręcznika.

5. Uczeń powinien odrabiać zadane prace domowe, dokładać wszelkich starań, by jego kontakt z językiem poza lekcjami był jak najczęstszy.

6. Uczeń zobowiązany jest do przystąpienia do testu semestralnego.

7. Aby wspomóc szybki rozwój językowy zaleca się, by uczeń słuchał lub oglądał programy w języku angielskim, czytał, słuchał piosenek przynajmniej przez 30 min dziennie.

8. Aby wspomóc uczniów w ich edukacji szkolnej, zaleca się, aby uczeń informował lektora o zbliżających się testach szkolnych i potrzebie powtórzenia lub utrwalenia materiału.

9. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach do wskazanego terminu zakończenia kursu lub końca roku szkolnego.

10. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach dopiero po zapoznaniu się i podpisaniu niniejszego regulaminu.

NIEOBECNOŚCI UCZNIA

1. Nieobecność ucznia na zajęciach grupowych może zostać zgłoszona tylko i wyłącznie pod nr. telefonu: 784-627-248 lub na adres mailowy: regipio.szkola@gmail.com. Inne sposoby informowania nie będą brane pod uwagę.

2. W przypadku nieobecności całej grupy na zajęciach (wycieczka szkolna, itp.) i poinformowania o tym fakcie z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem, lekcja zostanie zorganizowana w innym terminie, dogodnym dla uczniów i lektora.

3. W przypadku planowanej nieobecności większości uczniów z grupy oraz chęci przełożenia zajęć na inny termin, reszta osób z grupy musi wyrazić na to zgodę. W przypadku braku zgody, zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

4. W przypadku nieobecności ucznia, który uczęszcza na zajęcia grupowe, opłata za zajęcia nie jest odliczana. Materiał nadrabiany będzie na kolejnych lekcjach lub po uzgodnieniu z uczniem/opiekunem na dodatkowych zajęciach uzupełniających. Cena jednorazowych zajęć uzupełniających, zgodna jest z cennikiem zajęć indywidualnych. W przypadkach losowych zasady ustalane będą indywidualnie.

5. Grupy mają prawo do odwołania i odrobienia max. 2 zajęć w semestrze. Warunkiem do odrobienia zajęć jest nieobecność wszystkich członków grupy.

Ostateczny termin na odrabianie zajęć to: 10.02.2023 w semestrze I oraz 22.06.2023 w semestrze II.

6. W przypadku długotrwałej choroby lub przyczyn niezależnych od ucznia – sprawy uczestniczenia w zajęciach oraz płatności będą rozpatrywane indywidualnie.

 

LEKCJE ONLINE

1.     W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od szkoły i pozostających poza jej kontrolą, wówczas szkoła zastrzega sobie prawo do prowadzenia zajęć w formie online, aż do momentu możliwości przywrócenia formy stacjonarnej.

2.     Czas trwania lekcji w ramach nauczania zdalnego, będzie nie krótszy niż czas trwania zajęć stacjonarnych.

3.     W przypadku nauczania zdalnego cena zajęć nie ulega zmianie.

4.     Do skorzystania z lekcji online niezbędne jest posiadanie komputera lub innego sprzętu spełniającego minimalne wymagania techniczne oraz dostęp do Internetu zapewniającego niezbędną szybkość transmisji danych. Szkoła nie odpowiada za zapewnienie powyższych wymagań technicznych.

5.     W przypadku kursu w trybie stacjonarnym, uczeń ma prawo do zmiany na tryb online max. 2x w semestrze- szkoła musi zostać poinformowana min. 24h  przed zajęciami.

 

 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1.     Pracownicy szkoły odpowiadają za bezpieczeństwo niepełnoletnich kursantów tylko w trakcie trwania zajęć. Za zdrowie i bezpieczeństwo kursantów przed i po zajęciach odpowiedzialność ponosi opiekun/rodzic.

2.     W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie zmiany w umowie muszą być dokonywane na piśmie poprzez sporządzenie aneksu. Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca zamieszkana Klienta.

3.     Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze zmianami dotyczącymi przepisów ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z Dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO informujemy:

1.    Administratorem danych osobowych klientów REGIPIO jest firma REGIPIO Regina Szuszkiewicz z siedzibą przy ul. Polankowej 11, 05-120 Legionowo NIP: 536-122-90-57 REGON: 142178883.

2.    Dane osobowe Klientów firmy REGIPIO przetwarzane są w sposób zgodny zmianami dotyczącymi przepisów ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z Dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO. 

3.    Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

–  realizacji umowy, w związku z tym dane mogą być przekazywane odpowiednim do tego podmiotom odpowiedzialnym (księgowość), zgodnie z art. 6 ust.1 lit. B RODO

– marketingowym, polegającym na promowaniu własnych produktów i usług art. 6 ust.1 lit. f RODO

– rozpatrzenia reklamacji, zapytań, roszczeń; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. f ROD

 

Call Now ButtonREGIPIO SHOP