REGULAMIN

  1. Zobowiązania szkoły.

1. Szkoła zobowiązuje się do zachęcania uczniów do nauki; dbania o ich rozwój językowy; nauczania języka naturalnego, powszechnie używanego oraz slangowego (jeśli uczeń/opiekun prawny ucznia sobie tego życzy); nauczania przy pomocy gier językowych, filmów i autentycznych dialogów oraz innych pomocy dydaktycznych.

2. Szkoła zapewnia, że zajęcia prowadzone będą przez lektorów posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz stosowne przygotowanie do prowadzenia zajęć.

3. Szkoła zapewnia nadzór metodyczny nad lektorami.

4. Szkoła zapewnia wszystkie materiały dydaktyczne oraz gry językowe, niezbędne do prowadzenia atrakcyjnych zajęć.

5. Szkoła zobowiązuje się do wskazania oraz pomocy w zakupie odpowiedniego podręcznika dla każdego ucznia. Wybór może nastąpić na początku roku szkolnego lub w trakcie jego trwania (po zrealizowaniu poprzedniego podręcznika).

6. Szkoła ma obowiązek do pozostawania w stałym kontakcie z rodzicem/opiekunem ucznia, informowania go o postępach w nauce.

7. Szkoła, w ramach dbałości o stały rozwój językowy ucznia, zobowiązuje się do przyporządkowania ucznia do właściwej grupy oraz przeniesienia ucznia z jednej grupy do drugiej, jeśli w trakcie trwania zajęć okaże się, że poziom jest dla ucznia za niski lub za wysoki.

8. Szkoła dołoży wszelkich starań dla zapewnienia ciągłości zajęć w ustalonych terminach, zapewnienia zastępstwa w razie nieobecności lektora z powodu choroby bądź innych przyczyn osobistych.

9. Szkoła ma obowiązek wystawienia na koniec roku zaświadczenia lub certyfikatu, określającego zdobyte umiejętności.

10. Szkoła przygotowuje do egzaminów podstawowych (szóstoklasisty, gimnazjalisty, matury), jak i również dodatkowych (Cambridge YLE, KET, PET, FCE, CAE)

 

  1. Organizacja zajęć

1. Rok językowy w REGIPIO Language School trwa dwa semestry od 9 września 2019 do 19 czerwca 2020, zgodnie z terminarzem szkolnych zajęć lekcyjnych.

Semestr I trwa od 9 września 2019r do 31 stycznia 2020r

Semestr II trwa od 1 lutego 2020r do 19 czerwca 2020r

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła nie pracuje w dniach:

Listopad: 1.11- Wszystkich Świętych.

Listopad: 11.11- Narodowe Święto Niepodległości

Grudzień: 23-31.12- Bożonarodzeniowa przerwa świąteczna.

Styczeń: 01-03.01- Nowy Rok.

Styczeń: 06.01- Święto Trzech Króli

Luty: 10.02-23.02- Ferie zimowe.

Kwiecień: 9-14.04- Wielkanoc.

Maj: 01.05- Długi weekend majowy.

Czerwiec: 11-12.06- Boże Ciało.

  1. Obowiązki ucznia

1. Uczeń ma obowiązek wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy przed zajęciami.

2. Uczeń zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach lekcyjnych.

3. Uczeń zobowiązany jest do zakupu wskazanego przez lektora podręcznika.

4. Uczeń powinien odrabiać zadane prace domowe, dokładać wszelkich starań by jego kontakt z językiem poza lekcjami był jak najczęstszy.

5. Aby wspomóc szybki rozwój językowy zaleca się, by uczeń słuchał lub oglądał programy w języku angielskim, czytał, słuchał piosenek – przynajmniej przez 30 min dziennie.

6. Aby wspomóc uczniów w ich edukacji szkolnej, zaleca się, aby uczeń informował lektora o zbliżających się testach szkolnych i potrzebie powtórzenia lub utrwalenia materiału.

7. Nieodpłatna rezygnacja z kursu może nastąpić: do 15 września 2019 – w semestrze I, do 9 lutego 2019 – w semestrze II lub w ciągu tygodnia od zapisu na zajęcia.

8. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach do wskazanego terminu zakończenia semestru lub roku szkolnego. Pieniądze za wcześniejszą rezygnację z zajęć nie będą zwracane (w przypadku płatności z góry). W przypadku płatności ratalnej uczeń jest zobowiązany uregulować pozostałą kwotę wartości kursu.

9. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach dopiero po zapoznaniu się i podpisaniu niniejszego regulaminu.

  1. Nieobecności ucznia:

1. Nieobecność ucznia na zajęciach indywidualnych lub grupowych może zostać zgłoszona tylko i wyłącznie pod nr. telefonu: 784-627-248 lub na adres mailowy: regipio.szkola@gmail.com. Inne sposoby informowania nie będą brane pod uwagę.

2. W przypadku nieobecności całej grupy na zajęciach (wycieczka szkolna, itp.) i poinformowania o tym fakcie z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem, lekcja zostanie zorganizowana w innym terminie, dogodnym dla uczniów i lektora.

3. W przypadku planowanej nieobecności większości uczniów z grupy oraz chęci przełożenia zajęć na inny termin, reszta osób z grupy musi wyrazić na to zgodę. W przypadku braku zgody, zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

4. W przypadku nieobecności ucznia, który uczęszcza na zajęcia grupowe, opłata za zajęcia nie jest odliczana. Materiał nadrabiany będzie na kolejnych lekcjach lub po uzgodnieniu z uczniem/opiekunem na dodatkowych zajęciach uzupełniających. Cena jednorazowych zajęć uzupełniających, zgodna jest z cennikiem zajęć indywidualnych. W przypadkach losowych zasady ustalane będą indywidualnie.

5. W przypadku zajęć indywidualnych, odwołanie i informowanie o nieobecności ucznia na zajęciach musi nastąpić najpóźniej do 24 godz. przed rozpoczęciem zajęć. W tym przypadku zajęcia mogą być odrobione w dogodnym czasie dla lektora i słuchacza.

6. Późniejsze poinformowanie lektora o takowej nieobecności (po upływie 24h przed zajęciami) wiąże się z pełną opłatą za zajęcia. W tym przypadku zajęcia można odrobić jedynie za dodatkową opłatą.

7. Jeśli słuchacz- osoba dorosła, odwoła lekcję w dniu zaplanowanych zajęć- opłata za lekcję przepada.

8. Zarówno uczniowie indywidualni jak i grupy mają prawo do odrobienia max. 3 zajęć w semestrze.

Ostateczny termin na odrabianie zajęć to:

31.01.2020 w semestrze I

12.06.2020 w semestrze II

9. W przypadku długotrwałej choroby lub przyczyn niezależnych od ucznia – sprawy uczestniczenia w zajęciach oraz płatności będą rozpatrywane indywidualnie.

Płatności

1. Cena kursów jest zróżnicowana, zgodna z aktualnym cennikiem szkoły oraz promocjami.

2. W przypadku nieterminowych wpłat, zniżki promocyjne ulegają zawieszeniu.

3. Płatności za zajęcia należy dokonywać na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Wyszków 11 8931 0003 0418 6678 2000 0001

Regina Szuszkiewicz, ul. Polankowa 11, 05-120 Legionowo

W tytule przelewu proszę wpisywać: Imię i nazwisko dziecka, nr semestru lub nr raty.

4. Terminy wpłat:

Wszyscy uczniowie zobowiązani są do uiszczenia początkowej, równej dla wszystkich wpłaty w wysokości 350zł (na poczet pierwszej raty).

Opłaty ratalne w semestrze I: I rata- do 15.IX.2019, II rata – do 15.X.2019, III rata – do 15.XI.2019, IV rata – do 15.XII.2019, V rata- do 15.I.2020.

Opłaty ratalne w semestrze II: I rata- do 15.II.2020, II rata – do 15.III.2020, III rata – do 15.IV.2020, IV rata – do 15.V.2020, V rata- do 15.VI.2020.

Opłaty semestralne: Semestr I: do 30.IX.2019 Semestr II: do 28.II.2020.

5. W przypadku, gdy liczba osób w grupie ulegnie zmianie, cena jednostkowa za lekcję zmienia się zgodnie z cennikiem, o czym szkoła ma obowiązek poinformować ucznia lub jego opiekuna.

6. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do uiszczania opłat według rat podanych w umowie. Prosimy o nieodliczanie nieodbytych lekcji we własnym zakresie.

7. Wysokość raty ustalana jest przez szkołę, rodzic zobowiązuje się do dokonywania terminowych wpłat w ustalonej wysokości. Wszelkie zmiany w rozliczeniach uwzględnione zostaną pod koniec semestru.

8. W przypadku zmiany ilości osób w grupie niezależnych od szkoły (rezygnacja osoby z grupy lub przejście do innej), raty zostaną ponownie przeliczone zgodnie zobowiązującym cennikiem.

9. W przypadku rezygnacji ucznia z kursu w trakcie trwania semestru, zobowiązany jest on do uregulowania płatności za cały semestr.

10. W przypadku 2-miesięcznej zaległości w płatnościach (lub więcej), szkoła ma prawo wstrzymać zajęcia ucznia do momentu uregulowania płatności. Uczeń pozostaje zobowiązany do uregulowania płatności za cały semestr.

11. Wszystkie płatności muszą zostać uregulowane do końca II semestru- 15.06.2020.

12. Wszelkie pytania dot. płatności należy wysyłać na adres mailowy: rozliczenia@regipio.com lub regipio.szkola@gmail.com

11. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany lektora z przyczyn organizacyjno-technicznych.

 

  1. Przetwarzanie danych osobowych

W związku ze zmianami dotyczącymi przepisów ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z Dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO informujemy:

1. Administratorem danych osobowych klientów REGIPIO jest firma REGIPIO Regina Szuszkiewicz z siedzibą przy ul. Polankowej 11, 05-120 Legionowo NIP: 536-122-90-57 REGON: 142178883.

2. Dane osobowe Klientów firmy REGIPIO przetwarzane są w sposób zgodny zmianami dotyczącymi przepisów ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z Dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.

3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

– realizacji umowy, w związku z tym dane mogą być przekazywane odpowiednim do tego podmiotom odpowiedzialnym (księgowość), zgodnie z art. 6 ust.1 lit. B RODO

– marketingowym, polegającym na promowaniu własnych produktów i usług art. 6 ust.1 lit. f RODO

– rozpatrzenia reklamacji, zapytań, roszczeń; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. f ROD

 
REGIPIO SHOP